Skip to content Skip to navigation

RECYKLING POJAZDÓW

FCA Poland i Środowisko Naturalne
Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych Abarth działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Obniżanie zużycia energii i materiałów oraz wkład do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego to dwa zasadnicze czynniki, które kierują badania Abarth w stronę poszukiwań i rozwoju alternatywnych dla tradycyjnych jednostek napędowych. Również zwiększenie możliwości poddania recyklingowi komponentów pojazdów Abarth jest jednym z jego priorytetowych celów.

Przepisy prawne dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji
Podstawowym przepisem prawnym dotyczącym pojazdów wycofanych z eksploatacji jest ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, która weszła w życie z dniem 11 marca 2005, jako dostosowanie do dyrektywy europejskiej (2000/53/EC).

Ustawa określa obowiązki producentów i importerów pojazdów, szczególny nacisk kładąc na:

  • Zapewnienie gwarantującego ochronę środowiska naturalnego odbioru pojazdów wycofanych z eksploatacji. Odbiór takich pojazdów powinien być bezpłatny dla ostatniego właściciela samochodu osobowego oraz ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
  • Uzyskanie, wraz z pozostałymi uczestnikami sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji założonych w przepisach poziomów odzysku i recyklingu.


Ponadto:

  • od lipca 2002 r. recykling powinien być bezpłatny dla posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w tym roku;
  • od 2007 r. recyklingu powinien być bezpłatny dla posiadaczy wszystkich pojazdów niezależnie od daty rejestracji;


Aby wypełnić zobowiązania wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i dyrektywy europejskiej 2000/53 oraz zapewnić swoim klientom jak najlepszy poziom usługi przestrzegając norm dotyczących ochrony środowiska, Abarth tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu dla pojazdów wycofanych z eksploatacji rekomendując korzystanie z jej usług. Sieć zbierania pojazdów Abarth została zbudowana w sposób zapewniający odpowiednie pokrycie terytorium Polski i gwarantujący odpowiedni standard zbierania, demontażu i odzysku materiałów bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Ustawa określa warunki, jakie powinien spełniać pojazd, aby mógł być odebrany bezpłatnie:

  • Pojazd powinien być dostarczony w celu bezpłatnego odebrania do punktu zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • Pojazd powinien być kompletny, czyli zawierać wszystkie istotne elementy a jego masa nie może być mniejsza niż 90 % masy własnej pojazdu,
  • Pojazd nie powinien zawierać odpadów, które nie pochodzą z danego pojazdu (na przykład, odpady pochodzące z działalności związanej z ogrodnictwem, pracami domowymi, dodatkowe opony, itp.).


Właściciele pojazdów przeznaczonych do wycofania z eksploatacji znajdą listę punktów sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w sieci dealerów Abarth lub pod numerami telefonu 033/813-56-07 lub 033/813056-94 lub bezpośrednio na stronie internetowej klikając na poniższy link:
Lista stacji demontażu pojazdów